REHA SOPOT

+48 535 288 892

RODO

Niniejsza strona internetowa została Państwu udostępniona przez Fundację Nasz Przyjazny Dom z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 1C Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Fundacja Nasz Przyjazny Dom z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 1C. Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych.

Jak można się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, mogą Państwo wysłać wiadomość email na adres: office@rehasopot.pl  . Pojęcie „Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą, takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe po ich zebraniu przez nas.

Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Data ostatnich zmian pojawi się na stronie internetowej, tak więc prosimy regularnie śledzić politykę prywatności. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Kiedy zbieramy dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe, gdy, będąc na naszej stronie internetowej, dokonują Państwo następujących czynności:

 1. Udostępniają Państwo treści w naszych społecznościach internetowych;
  Rejestrują się lub kontaktują się Państwo w celu dokonania zakupu lub nawiązania współpracy handlowej;
 2. Kontaktują się Państwo z nami w sprawie jakiegoś problemu lub inicjatywy, zadając nam pytanie.
 3. Zbieramy również automatycznie pewne informacje o odwiedzających nasze strony internetowe, jak to opisano w sekcji zatytułowanej „Cookies” („Ciasteczka”) poniżej.

 

Jakie dane osobowe zbieramy od Państwa?

Dane osobowe, jakie możemy zbierać od Państwa, zawierają:

 • imię i nazwisko;
 • adres pocztowy;
 • numer telefonu (numer stacjonarny, telefon komórkowy i faks);
 • adres poczty elektronicznej.

Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji z Państwem i może obejmować szerszy zakres danych np. dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON, nazwa firmy.

 

Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, które wskazano powyżej, wykorzystujemy je w następujących celach:

 1. umożliwienie Państwu korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej;
 2. umożliwienie Państwu rejestracji jako użytkownik w naszych serwisach oraz na organizowane lub współorganizowane przez nas wydarzenia;
 3. wyceny, zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami;
 4. archiwizacyjnych z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury;
 5. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli
  statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) — przez czas trwania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych;
 6. przetwarzanie Państwa transakcji lub subskrypcji oraz prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem;
 7. dostarczenie Państwu informacji o wydarzeniach, najnowszych wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować;
 8. zapobieganie oraz przeciwdziałanie zamieszczaniu lub rozsyłaniu treści o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym – na naszych stronach internetowych i serwisach. Może to obejmować informowanie o treściach i zachowaniu odpowiednich stron trzecich, takich jak, organy administracji państwowych, Państwa pracodawca, dostawca dostępu do Internetu lub poczty elektronicznej, oraz organy ścigania;
 9. administrowanie stronami internetowymi oraz naszymi serwisami.

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Co do zasady nie udostępniamy danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe w ramach reagowania na incydenty związane z funkcjonowaniem naszych serwisów dla naszych własnych celów lub uzasadnionych celów
podmiotu zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, pod warunkiem, że uznamy, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Państwa danych osobowych.
Państwa dane możemy przekazywać także następującym podmiotom:

 • przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, podwykonawcom wspierającym nas lub innych przez Państwa zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych, podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Co do zasady nie udostępniamy danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe w ramach reagowania na incydenty związane z funkcjonowaniem naszych serwisów dla naszych własnych celów lub uzasadnionych celów
podmiotu zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, pod warunkiem, że uznamy, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Państwa danych osobowych.
Państwa dane możemy przekazywać także następującym podmiotom:

 • przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, podwykonawcom wspierającym nas lub innych przez Państwa zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych, podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 

Prawo dostępu do danych osobowych

Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych

Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu

Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych Państwa jako użytkowników strony internetowej. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, jednak pamiętajcie Państwo, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak polityki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych w naszych systemach informatycznych, takich jak m.in. strona internetowa.

Skip to content