Regulamin centrum nowoczesnej rehabilitacji Reha Sopot

 §1 Podstawy prawne funkcjonowania

1. Gabinety fizjoterapeutyczne działają w ramach działalności podmiotu ekonomii gospodarczej Fundacji „Nasz Przyjazny Dom” w Sopocie przy ulicy Władysława IV 1c

 §2 Cele i podstawowe zadania

1.Reha Sopot jest nowoczesnym centrum rehabilitacji i fizjoterapii, którego celem jest udzielanie wsparcia przy powrocie do zdrowia i pełnej sprawności, doskonalenie zawodowe personelu oraz dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

 §3 Przebieg procesu udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych

1. Pacjent zgłaszający się do gabinetu fizjoterapeutycznego zobowiązany jest do wypełnienia Karty Pacjenta, przedstawienia aktualnego stanu zdrowia oraz okazania posiadanej dokumentacji medycznej.

2. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub przeprowadzonego wywiadu, badania Pacjenta, wypełnionej Karty Pacjenta, a także na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać od Pacjenta przeprowadzenia dodatkowych badań lub odmówić wykonania zabiegu.

3. Decyzję o liczbie zabiegów, czasie ich trwania oraz kolejności podejmuje lekarz zlecający, a jeśli nie ma konkretnych zaleceń, bądź Pacjent nie dysponuje zleceniem lekarskim, decyduje o nich Fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta może również dokonać zmian w programie zabiegów dla danego Pacjenta, przy czym o wszelkich zmianach szczegółowo informuje Pacjenta.

4. W przypadku braku zlecenia lekarskiego zabiegi mogą zostać wykonane wyłącznie po uprzednim podpisaniu przez Pacjenta (opiekuna prawnego) zgody na terapię. Pacjent podpisujący zgodę deklaruje pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów. Zgoda Pacjenta uzasadnia przyjęcie przez niego pełnej odpowiedzialności za stan swojego zdrowia i przeprowadzone zabiegi oraz ich wszelkie następstwa.

5. W Reha Sopot prowadzone są grupowe zajęcia ruchowe o zróżnicowanej tematyce wspierające rehabilitację oraz sesje w komorze hiperbarycznej.

6. Uprasza się o poszanowanie współuczestników zajęć, wyposażenia sal oraz części wspólnych. Za celowe uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność finansową ponosi pacjent/uczestnik zajęć.

7. Rejestracja Pacjentów odbywa się poprzez dostępne aplikacje online na stronie rehasopot.pl, osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 531 772 550 lub mailowo: office@rehasopot.pl z wyznaczeniem wybranych przez Pacjenta dnia i godziny realizacji wizyty fizjoterapeutycznej.

8. Istnieje możliwość odwołania lub przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i uprzedzeniu o zmianie co najmniej  w terminie najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym zabiegiem w godzinach otwarcia gabinetu. W przypadku wizyt poniedziałkowych – odwołanie wizyty powinno nastąpić do poprzedzającego piątku. W przypadku wizyt następujących po dniach wolnych/świętach odwołanie wizyty powinno nastąpić do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień świąteczny. Te same zasady dotyczą odwołania wizyty przez Fizjoterapeutę z przyczyn leżących po stronie Reha Sopot.

9. W przypadku odwołania wizyty w tym samym dniu, na który była zaplanowana lub w dniu wolnym od pracy poprzedzającym termin wizyty, Pacjent zobowiązany jest opłacić równowartość ceny odwołanej wizyty. W przypadku odwołania wizyty przez Fizjoterapeutę z przyczyn leżących po stronie Reha Sopot na tych samych zasadach, zostanie ustalony z Pacjentem nowy termin, w którym może on odbyć wizytę bezpłatną.

10. Spóźnienie na umówioną godzinę może spowodować skrócenie czasu zabiegu, bądź jego odwołanie.

11. Opłata za wizyty ustalana jest w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu i dokonywana jest gotówką,  przelewem na numer konta Reha Sopot 55 1090 1098 0000 0001 4697 5507 lub za pomocą pośrednika płatności (Przelewy24, Stripe) na stronie rehasopot.pl 

12. Centrum jest czynne od poniedziałku do soboty. Reha Sopot zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni wolnych. Pacjenci będą informowani o zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

  §4 Prowadzenie dokumentacji medycznej

1. Centrum rehabilitacji Reha Sopot prowadzi dokumentację świadczeń fizjoterapeutycznych oraz zapewnia ochronę danych osobowych  zawartych w tej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO).

 §5 Prawa i obowiązki Pacjenta

1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych Pacjent ma prawo do:

– świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

– rzetelnej informacji o stanie swojego zdrowia,

– pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,

– pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,

– pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.

2. Do obowiązków Pacjenta należy:

– zapoznanie się z regulaminem gabinetu,

– zapoznanie się z regulaminem gabinetu, wypełnienie i podpisanie Karty Pacjenta oraz zwartych tam oświadczeń, przedstawienie aktualnego stanu zdrowia oraz okazanie posiadanej dokumentacji medycznej oraz skierowania na zabiegi, jeśli takie posiada,

– informowanie Fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,

– przestrzeganie zaleceń Fizjoterapeuty dotyczących terapii, natychmiastowe telefoniczne lub osobiste zgłaszanie Fizjoterapeucie wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas i po zabiegu,

– zgłaszanie się na zabiegi w stroju sportowym, umożliwiającym łatwy dostęp do leczonych części ciała.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022r.