REHA SOPOT

+48 535 288 892

Deklaracja dostępności

Fundacja Nasz Przyjazny Dom zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Nasz Przyjazny Dom.
* Data publikacji strony internetowej: 2022-08-08
* Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-07
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1. nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny
2. w niektórych formularzach brakuje etykiet pól

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

1. Deklarację sporządzono dnia: 2022-08-08
2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
  1. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Birtus.
    2. E-mail: rbirtus@npd.org.pl


Każdy ma prawo:
 – zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 – zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 – wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 – dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 – wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
1. Organ nadzorujący: Rada Fundacji NPD
2. Adres: Władysława IV 1C, Sopot
3. E-mail: biuro@npd.org.pl
4. Telefon: +48 535 288 892

 

Dostępność architektoniczna

1. Podmiot zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
2. Podmiot zastosował w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
3. Podmiot zapewnia wstęp do w budynku osobie korzystającej z psa asystenckiego.

Skip to content